50. จำนวนพรรณพืชและสถานภาพชนิดพันธุ์พืช

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนพรรณพืชและสถานภาพชนิดพันธุ์พืช”

จากข้อมูลใน พ.ศ. 2558 พบพืชที่มีท่อลำเลียงและพืชไม่มีท่อลำเลียงไม่น้อยกว่า 14,000 ชนิด และได้มีการสำรวจพบชนิดพันธุ์ใหม่ของโลกในประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. 2557-2561 จำนวน 202 ชนิด เช่น เข็มใบม่วง พิษนาศน์ดอยหัวหมด มะพลับเพ็งคล้าย และทองหลางหินปูน เป็นต้น การประเมินชนิดพืชที่ถูกคุกคามในประเทศไทยใน พ.ศ. 2558 ตามหลักเกณฑ์ของ International Union Conservation of Nature (IUCN) ค.ศ. 1994 สำหรับชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นและชนิดพันธุ์หายาก และ ค.ศ. 2001 สำหรับชนิดที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ใกล้สูญพันธุ์ และใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง พบว่า มีชนิดพืชที่ถูกคุกคาม (Threatened Species) จำนวน 964 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 8.76 ของชนิดพืชที่จำแนกระบุแล้วทั้งหมดของประเทศไทย แบ่งเป็นพืชที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) จำนวน 737 ชนิด พืชที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EU) จำนวน 207 ชนิด และพืชที่อยู่ในสถานภาพ     ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CE) จำนวน 20 ชนิด ทั้งนี้ มีชนิดพืชที่สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the Wild) จำนวน 1 ชนิด คือ โสกระย้า Amherstia nobilis Wall

จำนวนพรรณพืชและสถานภาพชนิดพันธุ์พืชในประเทศไทย พ.ศ. 2558

หมายเหตุ:   [1] Flora of Thailand Website
                    [2] รวมชนิดใหม่ในสกุล Cycas
                    [3] ยังไม่รวมสกุลและชนิดใหม่ที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ที่มา:   Department of National Parks, Wildlife and Conservation (2017)
อ้างถึงใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2563ก)

ดาวน์โหลดข้อมูล